ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,21:39  อ่าน 754 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน ชุดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล นิลกรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,22:04  อ่าน 604 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง Let’s know Noppitamรายวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ชื่ออาจารย์ : นางวีณา อินณรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2558,04:36  อ่าน 1141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงานรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (ค21101) เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา อินณรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2557,05:30  อ่าน 1473 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ค23101)โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมณฑา แก้วประวัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2557,13:55  อ่าน 3061 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่อง การอ่านสื่อประเภทที่ไม่ใช่ ความเรียง (Non- text information) รายวิชา อ21201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางพรปวีณ์ จันทรชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,03:13  อ่าน 3579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกสอนนักกีฬาเปตอง ได้ที่ 1 ของอำเภอ และรองชนะเลิศระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นายสบาย ทองสลัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2555,15:04  อ่าน 1149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมนักเรียนในด้านการร้องเพลง ได้ที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสบาย ทองสลัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2555,15:01  อ่าน 1083 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกสอนนักเรียนในวิชาการทำผ้าบาติก
ชื่ออาจารย์ : นายสบาย ทองสลัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2555,15:00  อ่าน 1230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกสอนนักเรียนในวิชาศิลปะไทย ได้ระดับที่ 1 และ 2 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายสบาย ทองสลัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2555,14:58  อ่าน 1127 ครั้ง
รายละเอียด..