ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสบาย ทองสลัก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายแสวง เหลืองแก่
ครู คศ.3

นายอภินันท์ เหลื่อมแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพรพรรณ เหมือนวงษ์
ครู คศ.1