ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสบาย ทองสลัก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายแสวง เหลืองแก่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายอภินันท์ เหลื่อมแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพรพรรณ เหมือนวงษ์
ครูผู้ช่วย