ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิสิษฐ์ ยิ่งยงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเกษร สุวรรณมณี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายธนกร ตุดเอียด
ครูอัตราจ้าง