ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิรัตน์ หอมทิพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายณรงค์ กิจแถลง
ครู คศ.2

นางธนาภรณ์ กรรณิการ์
ครู คศ.3

นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ
ครู คศ.3