ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายณรงค์ กิจแถลง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธนาภรณ์ กรรณิการ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางนิรัตน์ หอมทิพย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ