ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิไล เปาะทองคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสถิตย์ รัตนสิงห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสุภนีตา กังเซ่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ