ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร

จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประจำปีการศึกษา  2562

โรงเรียนนบพิตำวิทยา

กลุ่มสาระฯ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ผู้บริหาร

-

-

1

-

-

-

1

ภาษาไทย

1

2

1

 

-

-

4

สังคมศึกษา

-

2

-

2

-

-

4

คณิตศาสตร์

1

1

-

2

-

-

4

วิทยาศาสตร์

-

2

-

3

-

-

5

ภาษาอังกฤษ

-

3

-

2

-

-

5

ศิลปะ

2

1

-

 

-

-

3

การงานอาชีพฯ

-

-

1

2

-

-

3

สุขศึกษาพลศึกษา

-

1

-

-

-

-

1

ครูอัตราจ้าง

1

-

1

-

-

-

2

ครูพี่เลี้ยง
-
-
-
-
-
-
-
วิทยากรท้องถิ่น
-
-
-
-
-
-
-
ช่างไฟฟ้า
1
-
-
-
-
-
1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-
1
-
-
-
-
1

รวม

6

13

4

11

-

-

34

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562