ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มบริหาร

นางเกษร สุวรรณมณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสถิตย์ รัตนสิงห์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายแสวง เหลืองแก่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางณภาภัช พงษ์พ้นภัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววสุ เที่ยวแสวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ