ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายนิคม เอียดนิมิตร
ช่างไฟฟ้า 3

นางสาววิลาวัณย์ นุทผล
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม

นางสาววรรณา เปาะทองคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ