ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญประจำโรงเรียน
รู้หน้าที่  มีวิชา  พัฒนาชุมชน

 ปรัชญา
ปญญา  เจน  ปสาสติ  หมายถึง  ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน
 

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนนบพิตำวิทยาเป็นองค์กรที่จัดการศึกษา ตามแนวนโยบาย คุณธรรมนำความรู้และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ  ในบริบทของโรงเรียน ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ