ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญประจำโรงเรียน
รู้หน้าที่  มีวิชา  พัฒนาชุมชน

 ปรัชญา
ปญญา  เจน  ปสาสติ  หมายถึง  ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน
 

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนนบพิตำวิทยาเป็นองค์กรที่จัดการศึกษาตามนโยบาย เน้นคุณธรรมนำความรู้ ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย