ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิจิตรา มีวาสนา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววสุ เที่ยวแสวง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพิมพิมล พรหมลักษณ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิริกานต์ บรมสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3