ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิจิตรา มีวาสนา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววสุ เที่ยวแสวง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางพิมพิมล พรหมลักษณ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิริกานต์ บรมสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3