ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิจิตรา มีวาสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววสุ เที่ยวแสวง
ครู คศ.3

นางพิมพิมล พรหมลักษณ์
ครู คศ.1

นางสาวศิริกานต์ บรมสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3