ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิจิตรา มีวาสนา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สิทธิพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววสุ เที่ยวแสวง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางพิมพิมล พรหมลักษณ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิริกานต์ บรมสุข
ครู คศ.1