ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
         
         
         
ช้ัน จำนวนนักเรียน     จำนวนห้อง
  ชาย หญิง รวม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 72 58 130 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 60 46 106 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 46 50 96 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 178 154 332 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 32 56 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 24 34 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 18 38 56 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 52 94 146 9
รวมทั้งหมด 230 248 478 19
 ข้อมูล ณ 8 พ.ย.  62