ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
         
         
         
ช้ัน จำนวนนักเรียน     จำนวนห้อง
  ชาย หญิง รวม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 76 57 133 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 62 47 109 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 47 51 98 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 199 178 377 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 36 61 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 28 38 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 18 37 55 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 53 101 154 9
รวมทั้งหมด 238 255 493 19
 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62