ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     

กลยุทธ์ที่ 1
        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล เพื่อสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 2
  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3
         สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4
   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดกรเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 5
    พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6
          พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนนบพิตำวิทยา ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ของ สพม. 12

กลยุทธ์ที่ 1
              การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
              การเพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3
        การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
             การพัฒนาระบบการบริหารจัดการจุดเน้นการดำเนินงาน

 

กลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        สพฐ. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูปการเรียนการสอน , ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ตามกรอบระยะเวลา ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) และ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓) ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑    ปฏิรูปการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒    ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
 
๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน
                   ๑.๑  นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย
                   ๑.๒  นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต
๒.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
                           วิชาชีพ
                   ๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
๓.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
                   ๓.๑  สถานศึกษามีความเข้มแข็ง   มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
                   ๓.๒  โรงเรียนนบพิตำวิทยา  มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนนบพิตำวิทยา

มีจำนวน 6  มาตรฐาน คือ
           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
                             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                             1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
           มาตรฐานที่ 5 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (เพิ่มเติม)
           มาตรฐานที่ 6 ด้านมาตรการส่งเสริม (เพิ่มเติม)
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
               1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของ
                    แต่ละระดับชั้น
               2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
                    และแก้ปัญหา
               3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
               4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
               5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
               6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
           1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
               1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
                     วัฒนธรรมอันดีของสังคม
               2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
               3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
               4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
               1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
                   2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
                        2.1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
                               ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
                        2.2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
                               ทางวิชาชีพ
                        2.3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
                        2.4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
                               เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 
                3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
                   คุณภาพและได้มาตรฐาน
                4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
           2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
           3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
           การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (เพิ่มเติม)
          1. อัตลักษณ์ผู้เรียน

          2. เอกลักษณ์สถานศึกษา

 มาตรฐานที่ 6 ด้านมาตรการส่งเสริม (เพิ่มเติม)
         1. มาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษา

         2. มาตรการส่งเสริมภายนอกสถานศึกษา

  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 2561
   จุดเน้น

 
  1. ด้านผู้เรียน
      1.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะ และสมรรถนะและมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติพัฒนาขึ้น มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ผ่านเกณฑ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีความพร้อมในการศึกษาต่อหรือการทำงาน
      1.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย สามารถปรับตัว เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
      1.3 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ รู้จักดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัย มีทักษะชีวิต มีความซาบซึ้ง ในคุณค่าทางอารมณ์ และความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม
 

  1. ด้านครู
      2.1 ครูมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
      2.2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
            2.2.1 กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการที่เป็น
ความคิดรวบยอด รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            2.2.2 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
            2.2.3 การออกแบบการเรียนรู้
            2.2.4 การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
            2.2.5 การจัดเตรียม สร้าง ใช้ และพัฒนาสื่อ
            2.2.6 การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
            2.2.7 การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการสอนซ่อมเสริม/พัฒนาผู้เรียน
            2.2.8 การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้
 
   3. ด้านการบริหารจัดการ
       3.1  มีเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่กำหนดชัดเจน
       3.2  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน
           3.2.1 วางแผนดำเนินงานวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
           3.2.2 วางแผนพัฒนาครู ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
           3.2.3 มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
           3.2.4 การวางแผนจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
       3.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
 
  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
                 ผ่านเกณฑ์กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารใน
                 ชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
                 แก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 7  ความสำเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัด
                การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ตัวชี้วัดที่ 9  นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี 12 ประการ และสามารถเป็นแบบอย่างได้
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนทีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีความสุข
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในประจำปี
                  ด้านมาตรฐานผู้เรียน
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา
                    12.1 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
                    12.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียน
                   13.1 ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่จบ ป.6 เข้าเรียนต่อ ม.1
                   13.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 หรือเทียบเท่า
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน
     ๑๕.๑ ร้อยละของนักเรียน ม.ต้น ที่ออกกลางคัน
           15.2  ร้อยละของนักเรียน ม.ปลายที่ออกกลางคัน
ตัวชี้วัดที่ 16  ระดับคุณภาพของครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของครู ได้รับพัฒนาให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของครูในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัด ที่ 19 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน และผู้มีงานดีเด่น ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ตัวชี้วัดที่  20 ครูมืออาชีพ
                     20.1 ผู้บริหารมืออาชีพ
                     20.2 ครูมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 21 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 22 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 23 การบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 24  การบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัดที่ 25  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบเครือข่าย 
                  เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 26 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 27 สถานศึกษามีภาคีเครือข่าย และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
                  และมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 28  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของครู มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
                   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                     29.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
                     29.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
                     29.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
 ตัวชี้วัดที่ 30  การจัดระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
                    30.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
                    30.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
                    30.3 การจัดระบบริหารและสารสนเทศ
                    30.4 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
                    30.5 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                    30.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
                    30.7 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
                    30.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
มาตรฐานที่ 5  ด้านอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ตัวชี้วัดที่ 31   ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 32   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา /ปณิธาน /วิสัยทัศน์ /พันธกิจ ที่ส่งผลสะท้อนเป็น
                    อัตลักษณ์ของนักเรียน
 
มาตรฐานที่ 6  ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวชี้วัดที่ 33  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
                   จากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัดที่ 34  สถานศึกษามีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ