ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุจินดา จันชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณภาภัช พงษ์พ้นภัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนิภา ใหม่ชุม
ตำแหน่ง ครู

นางนฤมล นิลกรรณ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์
ครูผู้ช่วย