ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนฤมล นิลกรรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุจินดา จันชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนิภา ใหม่ชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2