ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนฤมล นิลกรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุจินดา จันชุม
ครู คศ.3

นางนิภา ใหม่ชุม
ครู คศ.2

นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2