ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (MISSION)

 1. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 2. พัฒนาการบริหาร การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น

 3. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

 1. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

 2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียน เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  ไหว้สวยรวยน้ำใจ
   

  เป้าหมาย(GOAL)

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 2. บุคลากรและนักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

 4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาโดยผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการและใกล้เคียงได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและตรงตามศักยภาพของตนเอง

 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา

 

เป้าประสงค์ (Objective  )

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพและได้รับการส่งเสริมเข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น

 4. โรงเรียนจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน

 5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นองค์กรที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน