ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพนิดา อินณรงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมณฑา แก้วประวัติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ