ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพนิดา อินณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมณฑา แก้วประวัติ
ครู คศ.3

นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ