ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำนวย รักเถาว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชุลี กั๋งเซ่ง
ครู คศ.2

นางวีณา อินณรงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุณี บ่ายนุ่น
ครู คศ.3

นางพรปวีณ์ จันทรชิต
ครู คศ.3