ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวีณา อินณรงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชุลี กั๋งเซ่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอำนวย รักเถาว์
ครู คศ.3

นางสาวสุณี บ่ายนุ่น
ครู คศ.3

นางพรปวีณ์ จันทรชิต
ครู คศ.3