ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวีณา อินณรงค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัญชุลี กั๋งเซ่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอำนวย รักเถาว์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุณี บ่ายนุ่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพรปวีณ์ จันทรชิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ