ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโกเมศวร์ นนฑามิตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค อินณรงค์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคะนึง สันธานเดชา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจริน รักสนิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทิมา ศรีนุรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ เชาวลิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกรีฑา อินณรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงศ์ ถวาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ กิจแถลง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจู่ เดชทิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศิริธรรมวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระภาณุวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤช บริรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประพฤติ วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ