ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายดนัย กาญจนสดุง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

นางสาววานิดา สุมาลี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์