ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประพฤติ วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย. 2556- ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ส.ค. 2553 - พ.ย. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ มีสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอุเทน จิตต์สำรวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายโกเมศวร์ นนทามิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - 2547