กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1-4-พรบ.การศึกษาชาติ-ฉบับที่-4-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.83 KB
1-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.3 KB
2-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.92 KB
3-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 420.76 KB
4-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.59 KB
5-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2544
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.66 KB
6-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.99 KB
7-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการบริก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.48 KB
8-กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.44 KB