ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการ2563
แผนปฏิบัติการ2563
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.16 MB
(๑)ปกแผนปฏิบัติการ ปี กศ.๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
(๒)แผนปฏิบัติการ 2563 ปก คำนำ สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.83 KB
(๓)แผนปฏิบัติการ 2563 ส่วนที่ 1,2 (จริง) หน้า๑-๕๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 852.36 KB
(๔)ผังบริหารกลุ่มบริหาร 5 กลุ่มงาน หน้า๘-๑๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 588.71 KB
(๕)หน้างบรายละเอียดโครงการ แผนปี 63
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.6 KB
(๖)แผนปฏิบัติการ 2563 ส่วนที่ 3 (จริง)หน้า ๖๓-๖๘
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.55 KB
(๗)แผนปฏิบัติการ 2563 ส่วนที่ 4 (จริง)หน้า ๖๙-๗๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.06 KB
(๘)โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ ๒๕๖๓หน้า๗๗-๒๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
(๑๐)โครงการบริหารทั่วไป ปี 63 หน้า ๒๕๖-๒๘๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 484.73 KB
(๑๑)โครงการบริหารงานบุคคล ปี 63 หน้า ๒๘๘-๓๐๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.6 KB
(๑๒)โครงการบริหารงบประมาณุ ปี 63 หน้า๓๐๕-๓๒๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.71 KB
(๑๓)คำสั่งทำแผนปฏิบัติการ ปี 63 หน้า๓๒๗-๓๓๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.47 KB