ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการ 2562
แผนปฏิบัติการ 2562
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.16 MB
1 ปกแผนปฏิบัติการ ปี กศ.๒๕๖๒ จริง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
2 แผนปฏิบัติการ 2561 ปก คำนำ สารบัญ จริง 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.96 KB
3 แผนปฏิบัติการ2561 ส่วนที่ 1,2 (1-33) จริง 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.91 KB
4 แผนปฏิบัติการ2562 ส่วนที่ 3(49-63) จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.56 KB
5 แผนปฏิบัติการ 2562 ส่วนที่ 4 (64-71) จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.87 KB
6 ผังบริหารกลุ่มบริหาร 5 กลุ่ม 9-13 จริง 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.39 KB
8 งบหน้า กน. 62 (43-44) จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.29 KB
9 งบหน้า บท 2562 (45-46 ) จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119 KB
10 หน้างบ บค 62 ( 47 )จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.19 KB
11 โครงการวิชาการ 62 (72-148) จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
12 โครงการ แผน2562 กน (149-179 ) จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 521.1 KB
13 โครงการ บท 2562 (180-211) จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 628.02 KB
14 โครงการบริหารจัดการกลุ่มบริหารบุคคล-62 จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 506.9 KB
15 โครงการงบประมาณุ 62 (231-240 ) จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.32 KB
16 คำสั่งทำแผนปฏิบัติการ ๖๒ (241-24)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163 KB