ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารลดเวลาเรียน
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน-ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.9 MB
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.17 KB
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.86 KB
แบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน-นต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.75 KB
ประเมินความพึงพอใจ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.91 KB
ฟอร์มแผน-ลดเวลาเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.69 KB