ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์ สพฐ.

กลยุทธ์ ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ พื้นที่ยากลำบาก

กลยุทธ์สพม. 12

กลยุทธ์ ที่ 1. พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะความสำนึกในความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์ โรงเรียนนบพิตำวิทยา

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล เพื่อสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความสำนึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมอย่างมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนนบพิตำวิทยา ให้เป็นสถนศึกษาที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ตัวชี้วัดที่

1. มีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

2. มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

4. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

6. สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา /นันทนาการ

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดที่

1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3. ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่

1. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว

2. มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

4. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนองาน

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล

ตัวชี้วัดที่

1. สรุปความคิดจากเรื่องที่ อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

2. นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

3. กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

4. มีความคิดริเริ่มและสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวชี้วัดที่

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

2. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

4. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวชี้วัดที่

1. วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

2. ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่

1. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

3. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา

4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

6. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

8. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

5. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

6. ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด

2. คณะกรรมการสถานศึกษากำหับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ สำเร็จตามเป้าหมาย

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ตัวชี้วัดที่

1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น

2. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสนอ

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัดที่

1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

2. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

3. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตัวชี้วัดที่

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา

5. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่

1. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

2. ผลการดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่

1. จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวปฏิรูปการศึกษา

2. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย