ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ช้ันจำนวนนักเรียนจำนวนห้อง
ชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 155621173
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 277501273
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 367671343
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น1991793789
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 44140813
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52847753
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 61517323
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย841041889
รวมทั้งหมด28328356618
 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59