ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ( Obligation )

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ มีสัมมาคาระวะ

เอกลักษณ์ มวยปล้ำ

เป้าประสงค์ (Objective )

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ และได้รับส่งเสริมเข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น

4. โรงเรียนจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานโรงเรียน

5. โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมลิ ะบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน