ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญประจำโรงเรียน
รู้หน้าที่  มีวิชา  พัฒนาชุมชน

 ปรัชญา
ปญญา  เจน  ปสาสติ  หมายถึง  ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน
 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2556 โรงเรียนนบพิตำวิทยา เป็นองค์กรที่จัดการศึกษา ตามแนวนโยบาย คุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ ในบริบทและศักยภาพของโรงเรียนชุมชนและสังคม ให้มีคุณภาพ และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล